மறையுரைச் சிந்தனைத் தொகுப்பு

Tamil Sunday Homily collection..

செப்டம்பர் 2021

பொதுக் காலம் 25ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 24ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 23ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2

ஆகஸ்ட் 2021

பொதுக் காலம் 22ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 21ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 19ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 18ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2

ஜூலை 2021

பொதுக் காலம் 17ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 16ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 15ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2

ஜுன் 2021

பொதுக் காலம் 14ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 13ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 12ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் 11ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
கிறிஸ்துவின் திருஉடல்-திருஇரத்தம் பெருவிழா -ஆண்டு 2

மே 2021

தூய்மைமிகு மூவொரு கடவுள் பெருவிழா -ஆண்டு 2
தூய ஆவியார் பெருவிழா -ஆண்டு 2
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழா-ஆண்டு 2
பாஸ்கா காலத்தின் 6-ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பாஸ்கா காலத்தின் 5-ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2

ஏப்ரல் 2021

பாஸ்கா காலத்தின் 4-ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பாஸ்கா காலத்தின் 3-ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பாஸ்கா காலத்தின் 2-ஆம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு
ஆண்டவருடைய பாடுகளின் வெள்ளி
ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி

மார்ச் 2021

குருத்து ஞாயிறு
தவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2

பெப்ருவரி 2021

தவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
சாம்பல் புதன்-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் ஆறாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2

ஜனவரி 2021

பொதுக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
பொதுக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு-ஆண்டு 2
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா-ஆண்டு 2
திருக்காட்சித் திருவிழா-ஆண்டு 2
மரியா இறைவனின் அன்னை - ஆண்டு 2
webcounterwebsite