வானதூதர்கள்
தச்சனுக்குத் தெரியுமா?
தேவசகாயம் பிள்ளை ஒரு மறை சாட்சி
ஆண்டவரின் வானதூதர்கள்
புனித யோசேப்பு ஒரு புதுமைத் தந்தை
யோசேப்பு - இயேசுவின் வளர்ப்புத் தந்தை..
போப் ஜான்பால் என் மாணவர் ஒரு புனிதர்‌!
இறை ஊழியர் அன்னை அன்னம்மா
அசிசி நகர் புனித பிரான்சிஸ்
புனித பியோ பியத்ரெல்சியா
திருத்தூதர் தோமா
ஓரியூர் புனித அருளானந்தர்
இந்தியாவின் திருத்தூதர் - புனித தோமையார்
புனித தாமஸ் மூர்
புனித மரியா கொரற்றி
புனித அல்போன்ஸஸ் ரொட்ரிகுவஸ்
புனித அன்னை தெரேசா -கொல்கத்தா
புனித அல்போன்சா முட்டத்துபடத்து
புனித பிபியானா
புனித ஸ்தேவான்(புனித முடியப்பர்)
சலேசு நகர் புனித பிரான்சிஸ்
புனித தாமஸ் அக்குவினாஸ்
புனித ஜெரோம் எமிலனி

மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்புபுனிதர்கள்