இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass

செப்டம்பர் மாத சிந்தனைகள்

அன்னையின் பிறப்பே ஓர் அதிசயம்கிறிஸ்தவர்களின் பக்திக்கும், வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும், போற்றுதலுக்கும் மிகவும் உரித்தானவள் அன்னை மரியாள்
எங்கள் சந்தோஷத்தின் காரணமே! மூன்று நிகழ்வுகள் உள்ளன, மரியாளின் உடனிருப்பையும் அதன் மகிழ்ச்சியை எடுத்துரைக்க...
மரியாவின் வியாகுலங்கள்மரியன்னையைப் போன்று இறைத் திருவுளம் நிறைவேற துன்பங்களை ஏற்போம். அதன்வழியாக இறையருள் நிறைவாய் பெறுவோம்.
வியாகுல அன்னையின் ஏழு துயரங்கள்பெற்ற மகனின் பாடுகளையும், மரணத்தையும் இறை விருப்பம்! என ஏற்றார் அன்னை.
திருச்சிலுவை மகிமைஇறைவனின் மிகப்பெரிய மீட்பின் இரகசியங்களும், அனுகூலங்களும் அருங்கொடைகளும் நிரம்பியிருக்கக்கூடும். அத்தகைய ஒரு விழா செப்டம்பர் மாதம் 14 ஆம் தேதி வரும் திருச்சிலுவையின் மகிமை விழா.
சிலுவையின் சிறப்புஇயேசு சிலுவையில் மரித்து உயிர்த்ததால், நமக்கு விடுதலை, மீட்பு, வெற்றி கிடைத்தது. இதனைத் தெளிவாக நமக்கு உணர்த்தவே சிலுவை பற்றிய செய்தி அழிந்து போகின்றவர்க்கு மடமையே.
வாழ்வின் மறுபக்கம்தான் சிலுவை.'சிலுவை' என்றால் என்னைப் பொறுத்தவரையில் 'வாழ்வின் அடுத்த பக்கம்.' இளமையிலிருந்து பார்க்கும் அதன் அடுத்த பக்கம் முதுமை சிலுவை.
திருச்சிலுவையின் மாட்சிநாமும் வாழ்வில் துன்ப-துயரங்களை சந்திக்க நேரும்போது திருச்சிலுவையின் மேன்மையை நினைவில் கொண்டால், வாழ்வில் அமைதியும், வளமும் பெறுவோம் என்பது உறுதி.
கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவைஆயர்கள் மாமன்றம் 2021-2023: கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவை
இறைவனையும் மனிதனையும் இணைக்கும் உறவு பாலம் தவம்-செபம்- தர்மம் மூன்றும் இறைவனையும் மனிதனையும் இணைக்கும் உறவு பாலமாகும்.லூர்து நகரிலிருந்து நேரலை ஒளிபரப்பு


ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை