இணைந்து செயல்படுவோம்.. இறையரசை அறிவிக்க...

tamilsundayhomily
sunday mass

ஆகஸ்டு மாத சிந்தனைகள்

நமது அருமை அன்னை விண்ணேற்புஅன்னை மரியா விண்ணரசுக்குள் நுழைந்ததால் ஆர்ப்பரிப்போம்! அக்களிப்போம்!
மரியன்னையின் விண்ணேற்புமரியா தலை சிறந்த சீடத்தியாக வாழ்ந்ததனால் அவர் இயேசு இருக்கும் விண்ணக வீட்டில் இருப்பார் என நாம் உறுதிபடச் சொல்லலாம்.
அன்னை மரியா என்னும் ஏதேன் தோட்டம்விவரிக்க இயலாச் செல்வங்களும், வளமும், இனிமையும் அனைத்தும் அடங்கிய விண்ணகம் மரியாள்தான்!
இதயத்திலிருந்து...அன்னை மரியாவுக்கு இறைவனது பராமரிப்பின் மீது நம்பிக்கை இருந்ததனால் தான் அவர் இறைவனின் தாயாகும் பேற்றினைப் பெற்றார்.
இறைவனின் தாய் மரியாள்தூய ஆவியின் பிரசன்னத்தினால் உருவானது அன்னை மரியாவின் தாய்மை. இயேசுவின் இறைஇயல்பும், மனித இயல்பும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு மரியாவால் ஒன்றானது.
அன்னையின் அன்பு! அன்னை ஓர் ஆலயம். அவரில் நாம் தஞ்சம் புகுந்திடின் பாவ உலகில் இருந்து பரிசுத்தமாய் வாழ நமக்குக் கற்றுக் கொடுப்பவர் அன்னை மரியா.
புனித ஜான் மரியவியான்னிஇந்த புனிதரின் வாழ்வு உண்மையான மனமாற்றத்தை மக்கள் மத்தியில் அளித்து அருட்சாதனத்தால் விளையும் அருளுக்கு வழிவகுக்கட்டும்.
புனித திருத்தொண்டர் லாரன்ஸ்உரோமை மக்கள் மனந்திரும்பவும், கிறித்தவ விசுவாசம் உலகமெங்கும் பரவவும் கடைசி மூச்சு விடும்வரை செபித்து உயிர் துறந்தார்.
கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவைஆயர்கள் மாமன்றம் 2021-2023: கூட்டொருங்கியக்கத் திருஅவை
இறைவனையும் மனிதனையும் இணைக்கும் உறவு பாலம் தவம்-செபம்- தர்மம் மூன்றும் இறைவனையும் மனிதனையும் இணைக்கும் உறவு பாலமாகும்.லூர்து நகரிலிருந்து நேரலை ஒளிபரப்பு


ஜூன்-15, 2011
முதல் பார்வையாளரின்
எண்ணிக்கை