மறையுரைச் சிந்தனைத் தொகுப்பு

Tamil Sunday Homily collection..


ஜூலை 2019

21/07/2019 பொதுக்காலம் பதினாறாம் ஞாயிறு:
14/07/2019 பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறு:
07/07/2019 பொதுக்காலம் பதினான்காம் ஞாயிறு

ஜூன் 2019

30/06/2019 பொதுக்காலம் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு
23/06/2019 இயேசுவின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழா
16/06/2019 மூவொரு கடவுளின் பெருவிழா
09/06/2019 தூய ஆவியார் விழா
02/06/2019 இயேசுவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

மே 2019

26/05/2019 பாஸ்கா காலம் ஆறாம் ஞாயிறு
19/05/2019 பாஸ்கா காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு
12/05/2019 பாஸ்கா காலம் நான்காம் ஞாயிறு
05/05/2019 பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு

ஏப்ரல் 2019

28/04/2019 பாஸ்கா காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு
21/04/2019 ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஞாயிறு
19/04/2019 ஆண்டவரின் திருப்பாடுகள் புனித வெள்ளி
18/04/2019 ஆண்டவரின் இரவு விருந்து புனித வியாழன்.sunday homily
A Tamil Catholic website based on the scripture ACTS 4:20 to share your experience in Jesus and Mary with everyone.
anbinmadal.org | 2002-2019 | Email ID: anbinmadal at gmail.com