கீதமழையின் "தாவீதின் ஊரிலே..."

 1. தாவீதின் ஊரிலே
 2. கன்னி தமிழ்
 3. குடிலை நாடி
 4. தூங்கு மன்னவா
 5. இறைவா நீ ஒரு சங்கீதம்
 6. முழு நிலவே
 7. இரவே இறைபுகழ்
 8. பாலகனே கண்ணுறங்கு
 9. இளங்கதிராய்


கீதமழையின் "தேடி வந்த அன்பு"

 1. வான் நின்று எம்மை
 2. தேடி வந்த அன்பு
 3. என் மீட்பரே
 4. இந்தநாள்
 5. நன்றி நன்றி
 6. உன்னத தேவனின் மகன்
 7. வான்தூதர்கள்
 8. இயேசுவே

கீதமழையின் "நீங்கள் என் சாட்சிகள்"

 1. நீங்கள் என் சாட்சிகள்
 2. எந்தன் இதயம் பாடும் நேரம்
 3. புகழ்ந்து பாடுவோம் மகிழ்ந்து பாடுவோம்
 4. இந்தோள ராகங்கள் பாடு
 5. ஆவியில் பிறந்து அன்பில் இணைந்து
 6. வாழ்வாக நீ மாற வேண்டும்
 7. நான் பாவி இயேசுவே,என் வாழ்வை மாறுமே
 8. எல்லை இல்லாப் பரம்பொருள்
 9. இறைவன் சொல்லுவது சமாதனமே
 10. நான் பாவி இயேசுவே,என் வாழ்வை மாறுமே (இசை மட்டும்)
மேலே செல்ல அன்பின்மடல்-முகப்பு