ஜூலை - 2018 - திருவிழாக்கள்

          
1 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 13ஆம் ஞாயிறு/புனித கால்
2 திங்கள் புனித மார்ட்டின்
3 செவ்வாய் புனித தோமையார் St. Thomas
4 புதன் போரச்சுக்கல் புனித எலிசபெத் St. Elizabeth of Portugal
5 வியாழன் சக்கிரியா புனித அந்தோணி St. Anthony Mary Zaccaria
6 வெள்ளி புனித மரிய கொரற்றி் St. Maria Goretti
7 சனி புனித ஃபேன்ட்டனஸ் St. Pantaenus
8 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 14ஆம் ஞாயிறு / புனித கிரிம்பால்டு St. Grimbald
9 திங்கள் புனித வெரேனிக்கா
10 செவ்வாய் புனித உல்ரிச் Holy Seven Brothers with Sts. Rufina and Secunda
11 புதன் புனித பெனடிக்ட் St. Benedict of Nursia
12 வியாழன் புனித யோவான் கால்பர்ட் St. John Gaulbert,
13 வெள்ளி புனித ஹென்றி II St. Henry II
14 சனி புனித கேமிலஸ் Saint Camillus de Lellis
15 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 15ஆம் ஞாயிறு /புனித பொனவெந்தூர் St Bonaventure
16 திங்கள் புனித கார்மேல் அன்னை
17 செவ்வாய் புனித அலெக்சிஸ் St. Alexis
18 புதன் புனித பெட்ரிக் St Frederick
19 வியாழன் புனித ஆர்செனியுஸ் St. Arsenius
20 வெள்ளி புனித அப்பொல்லினாரிஸ் Saint Apollinaris of Raven
21 சனி பிரிந்திசி புனித லாரன்ஸ் St Lawrence of Brindisi
22 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறு/புனித மேரி மகதலேன் St Mary Magdalene
23 திங்கள் புனித பீரிஜித்
24 செவ்வாய் புனித கிறிஸ்தினா St. Christina
25 புதன் புனித யாக்கோபு திருத்தூதர் St James the Greater
26 வியாழன் புனிதர்கள் சுவக்கின், அன்னாள் St Joachim and St Anne
27 வெள்ளி புனித பத்தாலியோன் St. Pantaleon
28 சனி புனித அல்போன்சா முட்டத்துப்பாடத்து St Alphonsa Muttathupadathu
29 ஞாயிறு பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு/புனித மார்த்தா St Martha
30 திங்கள் புனித பீட்டர் கிறிசோலோகு
31 செவ்வாய் புனித லொயோலா இஞ்ஞாசியர் St Ignatius of Loyola